úvod

Se vstupen deseti nových èlenù do Evropské unie se Sasko 1. kvìtna 2004 vrací z okrajové pozice opìt do støedu Evropy.
Nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“, domovem v Sasku, se proto rozhodla prostøedky z výnosu nadace vìnovat na podporu vìdeckých zámìrù nejen v Sasku, nýbr¾ také v sousedních oblastech Polska a Èech.
K tomuto rozhodnutí do¹la s vìdomím, ¾e právì historicky zamìøené spoleèenskovìdecké práce mohou podstatnou mìrou pøispìt k integraci Evropy.
Pøání zakladatele nadace “Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH“ je, aby se prostøednictvím podpory archeologie zesílil vìdecký dialog, pøesahující hranice jednotlivých zemí a souèasnì roz¹íøilo povìdomí o vzájemné minulosti. Nadace by mìla také umo¾nit ocenìní vìdeckých odborníkù èi podporu inovativních ideí a vìdeckých aktivit.

Werner Coblenz a Gerhard Bersu, jména spojená se stipendiem und cenou nadace „Stiftung Pro Archaeologia Saxoniae“, jsou svým ¾ivotním dílem pøíkladem pro evropské porozumìní a svobodu vìdy. Werner Coblenz a Gerhard Bersu za tyto ideály bojovali v období obou nìmeckých dikatur.