Pøedání kapitálu nadace 11.02.2002

11. 02. 2002 pøedala Støedonìmecká hnìdouhelná spoleènost s r. o. (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH) kapitál nadace ve vý¹i 4 090 335 euro Dr. Judith Oexle ze Zemského úøadu pro archeologii v Sasku (Landesamt für Archäologie Sachsen).