Podporované projekty

Popis projektu Petra ¦idy Vyu¾ití kammené suroviny v neolitu– Pracovní areály v hrorní èásti povodí Jizery Petr ©ída se ve své práci pùsobyvým zpùsobem zabývá vyu¾itím kamenné suroviny v regionu povodi Jizery. Práce s opíra o celkové kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení velkých souborù nalezù stejnì jako o poznatky z aktualních výzkumù jmenovaného reálu. Jde o první pokus nastínìní názorného obrazu neolitické kamenné výroby na území dne¹ní Èeské Republiky a odtud odvozených zajímavých poznatkù týkajících se spoleèenského ¾ivota èlovìka doby kamenné.PanPetr ©ídaZborovskáa 44150 00 PRAHA 5petrsida@seenam.cz 

Popis projektu Dr. habil. S³awomira Mo¼dziocha„Castrum munitissim Bytom. Lokalní sídlo moci øí¹e Piastvcu. Na pøíkladì detailního zhodnocení výzkumu v Bytomu objasòuje S³awomir Mo¼dzioch jak se etablovala mocenská sídla na poèátku Polského státu, jak se nadále vyvíjela a jak byla vyu¾ívána, v¾dy s ohledem na úzké spojení poznatkù jak z oboru archeologie tak historických vìd. Na základì interpretace nálezù a jejich roz¹íøení tak bylo mo¾né rekonstruovat jedno ze sídel piastovské moci.Mo¼dzioch, S³awomir, Castrum Munitissimum Bytom. Lokalny Osrodek Wladzy wPanstwie Wczesnopiastowskim, Warzawa 2002PanS³awomir Mo¼dziochWiêzienna 650-118 Wroc³aw POLSKAsm@arch.pan.wroc.pl 

Popis projektu Ma.A. Grazyny Orlinské„Katalog nìmeckých staro¾itností ze sbírek „ G.F.Klemma” v Britském muzeu” Grazyna Orlinska prezentuje katalog, který poprvé dokumentuje bohatou ¹kálu nìmeckých staro¾itností ze sbírek Gustava Fridricha Klemma. Tato sbírka byla pod vedením Gustava Klemma, øeditele královské knihovny v Drá¾ïanech, zalo¾ena do pol.19. stol. a v roce 1886 ji získalo Britské muzeum. Vedle biografických informací obsahje katalog rozsáhlou bibliografii stejnì jako rejstøík a glosáø.Orlinska, Grazyna, Catalogue of the `Germanic´ antiquities from the Klemm Collectionin the British Museum, British Museum, London 2001 PaníGrazyna OrlinskaSasankowa 505-126 Nieporêt POLSKAbraz@pma.pl 

Popis projketu Dr. Dirka Scheidemantela„Waldenburgská kamenina. Interdisciplinární výzkum k typologii, chronologii a technologii pozdnìstøedovìké a rannìnovovìké kameniny ve støední Evropì na pøíkladì keramické produkce v saském’ Waldenburku“, disertataèní práce, Otto-Friedrich Universität BambergSaský Waldenburg vstupuje do dìjin kolem r. 1330, na základì produkce brzy po celé Evropì znamé kameniny. Dirk Scheidemantel pøedkládá popvé s ohledem na vyu¾ití nových archeologických poznatkù obsáhlou práci k typologii, produkci a roz¹íøení tohoto keramického typu a dokládá pøitom jeho nadregionální význam. PanDirk ScheidemantelNeulußheimer Straße 6801465 DresdenDScheidemantel@archsax.smwk.sachsen.de 

...dal¹í podporované projekty

Vladimír Pe¹a, Èeská Lípa – Výzkumný projekt k pøed a rannìhistorickému vyu¾ití  severoèeských kamenolomù.

Vladimír Salaè,Karlova universita v Praze – Výzkum pøedhistorických a rannìhistorických opevnìní na èeském území øeky Labe.

Petr Kvìtina, Praha – Výzkum vesnic kultury lineaární keramiky v oblasti východních Èech a problémy spojené se vznikem archeologických pramenù. 

Jerzy Maik, Polská akademie vìd,    oddìlení £ód¼ - Publikace    `Práce k textiliím z kostela ve Wroclavi z 11.stol.

Anne Bober-Tubaj, Keramikmuseum Boles³awiec – Publikace a muzeální prezentace výzkumu støedovìkého hradu loupe¾ného rytíøe „Schwarzer Christoph“ ve svìtle archeologických výzkumù a historických pramenù

Thomas Link, Universita Heidelberg – Výzkumý úkol- Kulturní promìna a vzájemné pùsobení -Nickern a region v horním povodí Labe na poèátku 5.tis. pø. n.l.

Susanne Friederich, Landesamt für Archäologie, Drá¾ïany – Archeologické výzkumy v pøedpolí povrchové tì¾by „Schleenhain bei Leipzig“

David Brunner, Chemnitz -  Výzkumný zámìr k mobilní evidenci a EDV podporované dokumentaci archeologických objektù pomocí informatiky u profesora Guido Brunnet , technická universita Chemnitz