Prvni udìlení „Ceny Wernera Coblenze“ a „Stipendia Gerharda Gersu“

30. listopadu byly poprvé udìleny ceny a stipendia nadace "Pro Archaeologia Saxoniae", spoleènosti „Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH MIBRAG“ (støedonìmecké hnìdouhelné doly -mbh MIBRAG), za vynikajicí  vìdecké archeologické práce z oblasti Saska, Èech a Dolního Slezska.
Ètyøi mladí vìdci z Polska, Èech a Nìmecka byli ocenìni za pøítomnosti saského ministerského pøedsedy Prof. Georga Milbradta, zástupcù politického ¾ivota Saska? Polska a Èech a èetných prominentù z vìdeckých kruhù. 
V lednu 2003 bylo zveøejnìno zalo¾ení nadace  „Pro Archaeologia Saxoniae"prostøednictvím jejího reditele Bernda Heggemanna. Vznik této nadace pøedstavuje zavr¹ení desetileté spolupráce spoleènosti MIBRAG a Saského zemského úøadu pro Archaologie. Saský ministerský pøedseda Prof. Georg Milbradt ocenil zøízení této veøejnì prospì¹né nadace jako „signifikantní  pøíklad  smysluplné spoluprace vìdy a hospodáøství“, která pøíná¹í u¾itek nejen zúèastnìným, nýbr¾ také celé spoleènosti. „Tato nadace s vlastním kapitálem plných 4 mil. Euro  spojuje podnikatelského ducha s vìdeckou kompetencí v zájmu podpory výzkumu historie na¹eho regionu“ prohlásil Milbradt.
Ka¾dé dva roky udìlí nadace „Cenu Wernera Coblenze“  a „Stipendium Gerharda Bersu“. Da¹í pøípìvky budou smìøovány na podporu archeologických  vìdecko-výzkumných projektù.
zleva doprava: Dr. Slawomir Mozdzioch; Herr Bruce de Marcus, pøedseda spoleènosti MIBRAG mbH; Prof. Dr. Georg Milbradt,saský ministerský pøedseda; Dr. Dirk Scheidemantel; Mag. Petr Sida; Dr. Wojciech Brzezinski (v zastoupení Mgr. Grazyna Orlinska).