Impressum

Zodpovìdnost za webové stránky:
nadace Pro Archaeologia Saxoniae

Webmaster:
koncept a provedení, Jens Gerth

 

Redakce:
Dr. Cornelia Rupp

Právní upozornìní:
Nadace Pro Archaeologia Saxoniae se sna¾í dodr¾et správnost a aktuálnost obsahu internetové prezentace. Pøesto se mù¾e stát, ¾e se objeví chyby nebo nejasnosti. Nadace proto neposkytuje ¾ádnou záruku na aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nadace Pro Archaeologia Saxoniae neruèí za ¹kody materiální nebo nemateriální povahy, které mohou být pøímo nebo nepøímo zpùsobeny pou¾itím nebo nepou¾itím poskytnutých informací nebo pou¾itím chybných nebo neúplných informací.
Nadace Pro Archaeologia Saxoniae si vyhrazuje právo èásti internetové prezentace èi úplnou nabídku zmìnit, doplnit nebo odstranit bez zvlá¹tního oznámení nebo zveøejòování informací doèasnì èi úplnì pozastavit.

Nadace Pro Archaeologia Saxoniae výslovnì prohla¹uje, ¾e nemá obsahovì ani graficky vliv na pøipojené webové stránky jiných poskytovatelù. Nadace Pro Archaeologia Saxoniae nemá povìdomí o protiprávním nebo pohor¹ujícím obsahu pøipojených webových stránek jiných poskytovatelù. V pøípadì protiprávního nebo pohor¹ujícího obsahu pøipojených webových stránek jiných poskytovatelù se nadace Pro Archaeologia Saxoniae výslovnì od takového obsahu distancuje.

Odkazy na autorské právo:
Úprava domovské stránky, pou¾itá grafika, stejnì jako ostatní obsah jsou chránìny autorským právem.

Úprava a design, grafika:
Rainer Mietsch

PHP a HTML programování:
konzeptundform