Dofinansowanie projektow

Tematy wspieranych finansowo prac musz? pokrywa? si? z celami fundacji.

Promowane b?d? nast?puj?ce projekty w Saksonii,Dolnym ?l?sku (województwo dolno?l?skie) i Czechach (tzn.regiony Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plze?ský kraj, Ústecký kraj i St?edo?eský kraj).

  1. przeprowadzenie archeologicznych wykopalisk
  2. naukowe opracowanie archeologicznych wykopalisk
  3. przeprowadzenie konferencji naukowych dotycz?cych tematów z powy?ej wymienionych obszarów
  4. a tak?e rozwój naukowo-przyrodniczych lub in?ynieryjno-technicznych a tak?e pochodz?cych z dziedziny informatyki i geodezji racjonalizatorskich sposobów post?powania i metod, które s?u?? archeologii i b?d? badane na sakso?skich, dolno?l?skich i czeskich uniwersytetach lub szko?ach wy?szych.