Przekazanie kapita³u za³o¿ycielskiego fundacji w dniu 11.02.2002

W dniu 11 lutego 2002 roku ¦rodkowoniemiecka Spó³ka Akcyjna Wêgla Brunatnego (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH) przekaza³a na rêce Pani Dr Judith Oexle z Krajowego Urzêdu Archeologicznego Saksonii (Landesamt für Archäologie Sachsen) kapita³ za³o¿ycielki fundacji w wysoko¶ci 4.090.335 euro.