Zaszczyceni wyró¿nieniem...

Na tej stronie znajdziecie Pañstwo laureatów Nagrody im. Wernera Coblenza oraz Stypendium im. Garharda Bersu.
Czarka br±zowa z Drezna-Dobritz, której replika wrêczana jest laureatom.