Inauguracja przyznania Nagrody im. Wernera Coblenza oraz Stypendium im. Gerharda Bersu

W dniu 30 listopada 2004 roku odby³a siê uroczysta inauguracja przyznania nagród i stypendiów Fundacji „Pro Archaeologia Saxoniae”, ufundowanych przez ¦rodkowoniemieck± Spó³kê Akcyjn± Wêgla Brunatnego MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH MIBRAG) za wybitne osi±gniêcia badañ archeologicznych obszaru Saksonii, Czech i Dolnego ¦l±ska.

Czterech m³odych naukowców z Polski, Czech i Niemiec otrzyma³o wyró¿nienia w obecno¶ci Premiera Saksonii Prof. dr Georga Milbradta, przedstawicieli ¿ycia politycznego z Saksonii, Polski i Czech oraz licznego grona wybitny naukowców.

Stworzenie Fundacji ukoronowa³o dziesiêcioletni±, owocn± wspó³pracê MIBRAG-u
z Saksoñskim Urzêdem Archeologicznym (Sächsisches Landesamt für Archäologie).
Dyrektor Bernd Heggemann, jako przedstawiciel ofiarodawcy, poinformowa³ w styczniu 2003 roku o powstaniu Fundacji „Pro Archaeologia Saxoniae”. Premier Saksonii Prof. Georg Milbradt okre¶li³ narodzenie publicznej Fundacji jako „istotny przyk³ad rozumnego wspó³dzia³ania nauki i przemys³u”, który przyniesie korzy¶ci nie tylko wspó³uczestnikom, ale i spo³eczeñstwu. „Fundacja, z kapita³em w³asnym wysoko¶ci oko³o 4 milionów euro, ³±czy przedsiêbiorczego ducha z naukow± kompetencj±, w celu zbadania historii naszego regionu” o¶wiadczy³ Milbradt.
Fundacja przyznaje co dwa lata Nagrodê im. Wernera Coblenza oraz Stypendium im. Gerharda Bersu. Kolejne dofinansowania bêd± wspiera³y archeologiczne projekty naukowe.
Od lewej: Dr hab. S³awomir Mo¼dzioch; Pan Bruce de Marcus, Przewodnicz±cy Zarz±du MIBRAGU-u; Prof. dr Georg Milbradt, Premier Kraju Zwi±zkowego Saksonii; Dr Dirk Scheidemantel; Mgr Petr ©ida; Dr Wojciech Brzeziñski (w zastêpstwie Pani Mag Gra¿yny Orliñskiej)