Historia i geneza...

Na tej stronie otrzymacie Pañstwo informacje zwi±zane z histori± dzia³alno¶ci fundacji oraz o osobach, których imieniem nazwano nagrody i wyró¿nienia.
Wykopaliska 1953 (Niederkaina)