Redakcja Portalu

Odpowiedzialno¶æ za stronê internetow±:

Fundacja „Pro Archaeologia Saxoniae”

Webmaster:

Konzeptundform, Jens Gerth

Redakcja:

dr Cornelia Rupp

Informacje prawne:

Fundacja „Pro Archaeologia Saxoniae” stara siê kontrolowaæ oraz aktualizowaæ zawarto¶æ prezentacji internetowej. Pomimo tego, mo¿e doj¶æ do b³êdów lub nie¶cis³o¶ci w publikowaniu poszczególnych elementów jej tre¶ci. Fundacja nie odpowiadaj± za aktualno¶æ, prawid³owo¶æ, pe³no¶æ oraz jako¶æ tych stron, jak równie¿ nie przejmuje gwarancji ani odpowiedzialno¶ci za bezpo¶rednie oraz po¶rednie szkody materialne jak i niematerialne, spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z zamieszczonych informacji oraz korzystaniem z b³êdnych lub niepe³nych tre¶ci.

Fundacja „Pro Archaeologia Saxoniae” zastrzega sobie prawo, bez wcze¶niejszego uprzedzenia, do zmiany, uzupe³nienia lub zast±pienia czê¶ci lub wszelkich danych oraz informacji, jak i czasowe lub ostateczne zawieszenie internetowej publikacji oferty.

Fundacja „Pro Archaeologia Saxoniae” o¶wiadcza, ¿e nie posiada ¿adnego wp³ywu na zawarto¶æ oraz prezentacjê stron obcych oferentów, osi±ganych z naszych stron przez po³±czenia (tzw. linki). Fundacja „Pro Archaeologia Saxoniae” nie dysponuje informacjami na temat sprzecznych z prawem oraz gorsz±cych zawarto¶ci stron obcych oferentów, dostêpnych przez po³±czenia (tzw. linki). W przypadku naruszeniu prawa oraz istnienia tre¶ci gorsz±cych na tych stronach, Fundacja „Pro Archaeologia Saxoniae” dystansuje siê stanowczo od zawarto¶ci tam prezentowanych.

Prawa autorskie:

Layout strony internetowej, jak i zastosowane ilustracje graficzne oraz pozosta³e publikacje podlegaj± ochronie prawa autorskiego.

Przygotowanie i produkcja strony internetowej:

Rainer Mietsch

Oprogramowanie PHP i HTML:

konzeptundform